1) Platnosť všeobecných obchodných podmienok

 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú záväzkový vzťah medzi spoločnosťou CLIMAPORT s.r.o., ďalej len „CLIMAPORT“ a subjektom, ktorý je v obchodnom vzťahu so spoločnosťou CLIMAPORT, ďalej aj ako „zákazník“. Na záväzkový vzťah sa použijú subsidiárne tieto VOP aj v prípade vzniku osobitných zmlúv v písomnej forme.
 • Záväzkový vzťah vzniká okamihom potvrdenia prijatia objednávky, termín dodania je záväzný v osobitnom písomnom oznámení – potvrdení objednávky, obvykle vystavenej do 5 pracovných dní od prijatia objednávky.

2) Ponuka / objednávka a uzavretie zmluvy

 • Doba platnosti cenových ponúk (ďalej aj ako „CP“ predávajúceho trvá obvykle jeden kalendárny mesiac odo dňa vystavenia písomnej CP, ak nie je v konkrétnej CP stanovené inak. V prípade ak je v CP uvedený výmenný kurz, vyhradzuje si CLIMAPORT právo na úpravu ceny podľa aktuálneho výmenného kurzu v čase dodania tovaru.
 • Podklady priložené k ponukám, ako napr. technická špecifikácia výrobkov, a podobne, sú iba informatívne, pokiaľ ich predávajúci neoznačí výslovne ako záväzné.

3) Ceny

 • Cenníky, ako aj všetky ponuky sú iba informatívneho charakteru, záväzné sa stávajú potvrdením prijatia objednávky.
 • Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, kúpnou cenou sa rozumie cena s miestom odberu zo skladu určeného predávajúcim.

4) Platobné podmienky

 • V prípade ak CLIMAPORT podmienil dodanie tovaru zaplatením zálohovej faktúry, dodací termín je platný odo dňa prijatia platby na účet CLIMAPORT-u.
 • Pri platbe na faktúru s uvedenou dobou splatnosti je táto doba štandardne stanovená na 14 (slovom: štrnásť) kalendárnych dní, pokiaľ nebola táto doba s kupujúcim osobitne inak dohodnutá.
 • V prípade, že sa kupujúci dostane s platbou do omeškania je predávajúci v práve požadovať od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% za každý deň meškania, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.
 • V prípade, že kupujúci s platbou akejkoľvek faktúry mešká dlhšie ako 7 (slovom: sedem) kalendárnych dní, je predávajúci oprávnený doposiaľ nedodaný tovar zadržať a dodať ho až po zaplatení všetkých splatných záväzkov vrátane záväzkov ktoré ešte nie sú splatné, pokiaľ má predávajúci pochybnosť o schopnosti uhradenia takéhoto záväzku.

5) Dodacie podmienky

 • Ak vznikne prekážka, brániaca predávajúcemu v dodaní tovaru, bezodkladne o tom informuje kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup.
 • Termín plnenia sa predlžuje o dobu, po ktorú je kupujúci v omeškaní so splnením svojich zmluvných povinností vo vzťahu k predávajúcemu.
 • Predávajúci je oprávnený k čiastočným / úplným dodávkam tovaru a služieb aj pred stanovenou dodacou lehotou.
 • Prechod nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho nastáva prevzatím tovaru.
 • Kupujúci je povinný dodržať obvyklé a/alebo označené pravidlá pri manipulácii a preprave tovaru.

6) Omeškanie z prevzatia zaplateného tovaru

 • Po dobu trvania omeškania s odberom zariadení má predávajúci za každý deň z omeškania nárok na i) zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z hodnoty tovaru a ii) náhradu vzniknutých skladovacích nákladov v paušálnej výške 1% z hodnoty neodobraného tovaru.

7) Množstvo dodaného tovaru

 • Poškodenie tovaru a zistené rozdiely v množstve dodaného tovaru musia byť preukázané (písomným záznamom na dodacom liste alebo obdobnom dokumente a fotodokumentáciou) a reklamované pri prevzatí tovaru, inak sa na ne neprihliadne.

8) Podmienky pri aplikácii/montáži a užívaní tovaru

 • Všetok dodaný tovar a zariadenia musia byť uvedené do prevádzky iba výhradne autorizovaným odborným servisom (nevzťahuje sa na tovar, z ktorého povahy táto povinnosť nevyplýva, resp. nie je v zmysle nariadení výrobcu vyžadovaná. Pri nedodržaní týchto podmienok nebudú vady spojené s neodbornou montážou brané do úvahy.
 • Náklady spojené s uvedením do prevádzky nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inák.
 • Kupujúci je povinný dodržiavať všetky záručné a prevádzkové podmienky uvedené v dokumentácii k dodanému tovaru. Akékoľvek porušenie tejto povinnosti vedie k strate nárokov kupujúceho z vád tovaru.

9) Storno objednávky

 • Storno objednávky zo strany kupujúceho:
  Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetku škodu (pokuty zo strany dodávateľov, prepravné, právne služby,…) vzniknutú týmto jednaním, a to na základe preukázateľných nákladov predávajúceho. Zároveň vzniká predávajúcemu nárok na zaplatenie storno poplatku v paušálnej výške 75% z hodnoty stornovanej objednávky alebo konkrétneho tovaru v prípade storna do 5 dní od potvrdenia objednávky. V prípade stornovania objednávky po 5 a viac dňoch od jej záväzného potvrdenia, vzniká predávajúcemu nárok na zaplatenie storno poplatku v paušálnej výške 100% z hodnoty stornovanej objednávky alebo konkrétneho tovaru.
  Po záväznom potvrdení objednávky zo strany predávajúceho má kupujúci právo na stornovanie svojej objednávky iba v prípade podstatného porušenia povinnosti predávajúceho ( napr. omeškanie s dodaním tovaru viac ako 21 dní ).
 • Predávajúci má nárok na odstúpenie od zmluvy, právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
  – zlá alebo nedostatočná komunikácia so strany kupujúceho
  – tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila výrobná cena prípadne termín výroby. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu taká istá suma prevedená bankovým prevodom späť na jeho účet v lehote do 14 (slovom : štrnástich) kalendárnych dní.
  – ak dôjde k pochybnosti o platobnej schopnosti kupujúceho.

10) Výhrada vlastníctva

 • Vlastnícke práva k tovaru prechádzajú na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. Kupujúci sa zaväzuje, že v prípade neuhradenia kúpnej ceny riadne a včas nesmie s nezaplateným tovarom až do zaplatenia kúpnej ceny inak právne disponovať, t.j. predávať ho, prevádzať na tretiu osobu alebo ho akokoľvek právne zaťažovať (t.j. k tovaru zriaďovať záložné alebo obdobné právo) bez výslovného súhlasu predávajúceho. V prípade porušenia tejto povinnosti má predávajúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške nezaplatenej časti kúpnej ceny tohto tovaru.
 • V momente, keď sa kupujúci dostane do podstatného omeškania so zaplatením kúpnej ceny za tovar, t.j. nad 30 (slovom: tridsať) kalendárnych dní po dátume dohodnutej splatnosti, je predávajúci oprávnený zobrať si tovar späť. Kupujúci má povinnosť umožniť mu prístup k tovaru a taktiež umožniť okamžité vrátenie tovaru, pokiaľ ho predávajúci k tomu vyzve.
 • V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti má predávajúci právo odmietnuť plnenia súvisiace s dodaním tovaru (uvedenie zariadenia do prevádzky, výkon záručného servisu a údržby a opravy a odstraňovanie vád tovaru.

11) Záruka / práva zo záruky / reklamácia

 • Ak sa vyskytne na tovare skrytá vada, je kupujúci oprávnený tento nedostatok v záručnej dobe bezodkladne po jeho zistení reklamovať.
 • Kupujúci uplatňuje písomnú reklamáciu výlučne na reklamačnom formulári. Nákup tovaru musí kupujúci preukázať príslušným dokladom – potvrdeným záručným listom, dodacím listom, alebo iným dokladom o kúpe, ktorý v kópii priloží k reklamovaného tovaru.
 • V prípade reklamácie je kupujúci povinný priložiť písomný presný popis dôvodu reklamácie a uviesť, aké nedostatky sú predmetom reklamácie.
 • Predávajúci poskytne na dodané výrobky kupujúcemu záruku v trvaní 24 mesiacov odo dňa ich dodania, prípadne od uvedenia zariadenia do prevádzky (potvrdené protokolom), pokiaľ toto uvedenie nastane do 3 mesiacov od dodania tovaru.
 • Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté nesprávnou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím, inštaláciou resp. montážou.
 • Pre dodané zariadenia, kde montáž nevykonával predávajúci, predávajúci počas záručnej doby zabezpečuje, po uznaní oprávnenosti reklamácie, len dodávku náhradných dielov do určeného skladu predávajúceho, na ktorých vadu sa vzťahuje záruka. Opravu zabezpečuje kupujúci na vlastné náklady.
 • Záručná doba na náhradný diel v dĺžke 12 mesiacov začína plynúť dňom dodania dielu.
 • Prechod práv z vád tovaru na tretiu osobu musí byť predávajúcemu preukázané, nárok na práva z vád tovaru v takomto prípade vzniká až preukázaním takéhoto prechodu.
 • Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do predmetu dodávky osobou, ktorá k výkonu zásahu nebola výslovne predávajúcim zmocnená.
 • Kupujúci stráca nárok na náhradu nákladov na opravu, keď chybu na výrobku nenahlási v prvom rade predávajúcemu a opravu vykoná sám alebo u inej servisnej organizácie, ktorá opraví tovar bez vedomia predávajúceho. Pretože predávajúci nemôže v tomto prípade kontrolovať ani potvrdzovať oprávnenosť rozhodnutia servisnej organizácie, preberá na seba kupujúci náklady za túto nenahlásenú opravu v plnej výške bez nároku na akékoľvek ďalšie odškodnenie predávajúcim.

12) Oprávnenie konať za kupujúceho

Všetky úkony za kupujúceho môže vykonávať iba osoba k tomu zmocnená, štatutárny orgán kupujúceho a ďalšie osoby, ktoré sú oprávnené ku konaniu. Ostatné osoby môžu za kupujúceho takto konať iba na základe notársky overenej písomnej plnej moci, ktorú pri konaní za kupujúceho predložia.

13) Zachovanie mlčanlivosti

Kupujúci je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých individuálne dohodnutých podmienkach s predávajúcim.

14) Ochrana a uchovania dát

Predávajúci je oprávnený evidovať a spracovávať pre svoju potrebu (interné štatistiky a iné monitorovania) dáta o kupujúcom získané z obchodných vzťahov, alebo v súvislosti s nimi, pochádzajúcich od kupujúceho, ako aj od tretích osôb.

15) Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

 • V prípade, že dôjde k udalostiam, ktoré nie je možné pri podpise kúpnej zmluvy predvídať a ktoré spôsobia predávajúcemu prekážku v plnení jeho zmluvných povinností, je predávajúci oprávnený, po písomnom oznámení kupujúcemu, posunúť lehotu plnenia na dobu, po ktorú táto prekážka trvala, predĺženú o primeranú dobu, potrebnú k rozbehu svojej normálnej činnosti.
 • Okolnosti vylučujúce zodpovednosť predstavujú udalosti, ktoré predávajúci a kupujúci pri starostlivosti, ktorú je možné od nich vyžadovať, nemôžu odvrátiť (napr. vojny, povstania, štrajky, rôzne opatrenia úradov, zmeny v legislatíve, prírodné udalosti), ďalej predávajúcim alebo kupujúcim nezavinené oneskorené dodávky materiálu, energie a podobné udalosti vyššej moci, ktoré narušia plnenie zmluvných povinností.

16) Použiteľné právo, záverečné ustanovenia

 • Pre tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim platí právny poriadok Slovenskej republiky.
 • V prípade, že niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nerealizovateľnými, nebude týmto ovplyvnená platnosť, účinnosť a realizovateľnosť ostatných bodov týchto všeobecných obchodných podmienok.
 • Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú v prvom rade riešené mimosúdnou cestou. Ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný pre jeho rozhodnutie miestne príslušný obchodný súd.
 • Odovzdaním objednávky zákazník potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 1. septembra 2012. Rušia všetky predchádzajúce obchodné ustanovenia a podmienky. Spoločnosť CLIMAPORT s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.