Politika spoločnosti

Starostlivosť o zabezpečovanie kvality poskytovaných produktov a služieb s ohľadom na OŽP a BOZP  v oblasti  predmetu manažérskeho systému : Dodávka, montáž, servis  a oprava chladiarenských zariadení, klimatizácie ,vykurovania a vzduchotechniky. (ďalej len predmetu IMS) a v zmysle aplikovaných  požiadaviek noriem STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 14 001:2016  a STN ISO 45001:2019 patrí medzi prioritné povinnosti vrcholového manažmentu a v tomto zmysle je jeho zodpovednosť nezastupiteľná.

Spokojnosť zákazníka a dosiahnutie zhody s jeho požiadavkami je našim prvoradým cieľom. Hlavným záujmom každého zamestnanca je konečná kvalita realizovaného produktu.

Dosiahnutie zhody s požiadavkami zákazníka je výsledkom spolupráce všetkých organizačných článkov. Reklamáciám predchádzať, riešiť ich promptne.

Každý návrh zamestnancov k zlepšovaniu integrovaného systému manažérstva kvality je dôležitý, sústavne a trvale zlepšovať systém manažérstva kvality.

Zabezpečovať všetky potrebné vzdelávacie aktivity pre vlastných zamestnancov za účelom dosiahnutia vysokej kvality ich činnosti, ako aj povedomia o otázkach životného prostredia a bezpečnosti práce.

Starostlivosť o sociálne zabezpečenie zamestnancov, pracovné prostredie a BOZP je súčasťou stratégie rozvoja spoločnosti. Budeme sa snažiť o maximálne materiálové zhodnocovanie odpadov separovaným zberom a recykláciou.

Spoločne sa zaväzujeme zabraňovať znečisťovaniu životného prostredia, dodržiavať príslušné environmentálne, právne a iné požiadavky, dodržiavať platné legislatívne predpisy, normy pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zameriame sa na prevenciu znižovania počtu pracovných úrazov, chorôb z povolania a havárií.

Budeme sa orientovať na moderné trendy technológií pri plánovaní a realizácii svojich zákaziek.

Monitorovať a pravidelne vyhodnocovať profil spoločnosti z pohľadu ekonomických, environmentálnych výsledkov a výsledkov BOZP a prijímať opatrenia k jeho zlepšovaniu.

Našim zamestnancom je umožnený prístup ku všetkým informáciám a vzdelávaniu, ktoré sa týkajú bezpečnosti a ochrany zdravia. Návrhy a definované opatrenia získané konzultáciami a spoluúčasťou pracovníkov sú akceptované a podporované.

Peter Behúl, MBA                                                                                                     

konateľ spoločnosti

10
rokov skúseností
17
vlastných zamestnancov
6
miliónov Eur ročný obrat

DÔVODY
PREČO SPOLUPRACOVAŤ S NAMI

1
8