Pravidlá spotrebiteľskej súťaže pre distribútorov

„Uletené leto s Carrierom“

I. Usporiadatelia súťaže

Odsek 1: Usporiadateľom spotrebiteľskej súťaže „Uletené leto s Carrierom“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Climaport, s.r.o., Levická 7, 949 01 Nitra, Slovenská republika,

IČO: 46 685 693 (ďalej len „Usporiadateľ“).

II. Termín súťaže a rozsah

Odsek 1: Súťaž prebieha od 17. 03. 2017 od 00:00 hod do 31. 08. 2017 vrátane, do 24:00 hod., formou losovania 3 cien na konci každého mesiaca počas trvania súťaže.

Odsek 2: Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.

III. Podmienky účasti v súťaži

Odsek 1: Súťaž je určená pre všetkých distribútorov, ktorí nakúpia zariadenia od spoločnosti Climaport v hodnote 999€ bez DPH a viac počas jedného mesiaca, (ďalej len „súťažiaci“).

Odsek 2: Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa.

IV. Účel spotrebiteľskej súťaže

Odsek 1: Cieľom súťaže je reklama a podpora predaja produktov Usporiadateľa.

V. Pravidlá súťaže

Odsek 1: Po nákupe zariadení od spoločnosti Climaport v hodnote 999€ bez DPH a viac počas jedného mesiaca bude distribútor automaticky zaradený do súťaže.

Odsek 2: Jeden distribútor má právo získať v danom mesiaci len jednu výhru.

Odsek 3: Žrebovanie výhry prebehne náhodným výberom z databázy distribútorov posledný pracovný deň v každom mesiaci počas trvania súťaže. Žrebovanie prebehne za prítomnosti odbornej poroty, ktorá bude zložená zo zástupcov Usporiadateľa, prípadne iných zvolených osôb.

Odsek 4: Výherca bude o výhre informovaný e-mailom resp. telefonicky.

Usporiadateľ upovedomí výhercu žrebovania prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v databáze alebo telefonicky.

Usporiadateľ súťaže nezodpovedá na nedoručenie oznámenia o výhre v prípade zmeny telefónneho čísla, či e-mailovej adresy, ak mu táto zmena nebola súťažiacim riadne a včas oznámená. Usporiadateľ nie je zodpovedný za funkčnosť sietí mobilných operátorov.

Výsledky žrebovania budú zverejnené na internetovej stránke https://www.climaport.sk/sk/akcie/ najneskôr do konca prvého pracovného týždňa nasledujúceho mesiaca. Výhry budú doručené ako poukazy (tzv. vouchery) poštou, e-mailom alebo odovzdané osobne na adrese pobočky spoločnosti Climaport, s.r.o., Levická 7, 949 01 Nitra.

Výhry budú uplatnené na letisku Nitra – Veľké Janíkovce a to počas spoločnej športovo-kultúrnej akcie v priebehu mesiaca september 2017. Presný termín bude oznámený po poslednom žrebovaní a prispôsobený poveternostným podmienkam a počasiu.

Ceny pre výhercu alebo jeho zástupcu, ktorý sa nedostaví v daný termín na spoločnú športovo-kultúrnu akciu prepadajú v prospech Usporiadateľa a výherca na ňu nemá ďalej akýkoľvek nárok. Cenu nie je možné vymáhať právnou cestou, ani nie je možné nárokovať si ju v alternatívnej podobe.

Odsek 5: Výherca plne zodpovedá za správnosť uvedených údajov a Usporiadateľ nezodpovedá za neskoršie reklamácie za nedoručenie výhry z dôvodu neúplných alebo nesprávnych údajov uvedených výhercom. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za nedoručenie výhier v prípade zaslania poštou resp. kuriérskou službou a nebude taktiež zodpovedný za žiadne škody alebo poškodenie Výhry počas prepravy.

Odsek 6: Usporiadateľ nebude zodpovedný za spôsob použitia alebo používanie Výhry výhercom.

Odsek 7: Spôsob zdanenia cien z reklamných súťaží upravuje Zákon č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

VI. Výhra

Odsek 1: Každý mesiac bude 3 výhercom odovzdaná nasledovná výhra:

  • 1x Pilotom na skúšku
  • 1x Tandemový zoskok padákom
  • 1x Let na bezmotorovom lietadle

VII. Zodpovednosť usporiadateľa za priebeh súťaže

Odsek 1: Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s usporiadaním Súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia Súťaže, zrušenia alebo úpravy jej pravidiel, alebo zmeny cien výhry.

Odsek 2: Na výhru zo súťaže neexistuje žiadny právny nárok, výhru nie je možné vymeniť, nárok na výhru nie je možné previesť na inú osobu ani iného súťažiaceho. Súťaž sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky, a vymáhanie účasti v Súťaži alebo výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné preplatiť v peniazoch.

Odsek 3: Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrami podobného typu zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou stranou tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

Odsek 4: Poskytnutím osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický a mailový kontakt súťažiaci dobrovoľne udeľuje Usporiadateľovi súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov. Usporiadateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje súťažiaceho za účelom nadviazania kontaktu so súťažiacim, na účel realizácie súťaže a jej vyhodnotenia a zverejnenia mien, priezvisk a názvu obce výhercov počas 5 rokov od ukončenia súťaže. Súťažiaci, ktorý takto poskytol osobné údaje, má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil a ďalšie práva podľa §28 zákona č. 122/2013 Z.z.. Súťažiaci môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

VIII. Záverečné ustanovenia

Odsek 1: Usporiadateľ nezodpovedá za úplnosť výňatku z týchto pravidiel, ktorý môže byť v skrátenej verzii použitý v propagačných alebo iných materiáloch v súvislosti so Súťažou. Tieto pravidlá sú v rámci Súťaže považované za jediné úplné a konečné.

Odsek 2: Účasť v Súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej pravidlá a podmienky. Akékoľvek obchádzanie týchto pravidiel súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto súťažiaceho zo Súťaže.

Odsek 3: V prípade, ak súťažiaci nebol oprávnený k akýmkoľvek konaniam alebo vyhláseniam, ktoré počas účasti v Súťaži alebo v súvislosti s ňou urobil, zaväzuje sa nahradiť Usporiadateľovi akékoľvek náklady alebo ujmu, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla.

Odsek 4: Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa Súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné, stanovisko Usporiadateľa.

Odsek 5: Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania Súťaže zverejnené v elektronickej podobe na stránke Usporiadateľa https://www.climaport.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/ a zároveň sú uložené v písomnej podobe na adrese Usporiadateľa, Levická 7, 949 01 Nitra.

Nitra, dňa 16.03.2017

 

Máte záujem o podobné riešenie?