Spoločnosť

Politika kvality IMS

Certifikácia

Politika IMS podľa:
• SMK podľa STN EN ISO 9001:2009
• EMS podľa STN EN ISO 14 001:2005
• SM-BOZP podľa STN OHSAS 18 001:2009

 • Spokojnosť zákazníka a dosiahnutie zhody s jeho požiadavkami je našim prvoradým cieľom.
 • Hlavným záujmom každého zamestnanca je konečná kvalita realizovaného produktu.
 • Dosiahnutie zhody s požiadavkami zákazníka je výsledkom spolupráce všetkých organizačných článkov.
 • Reklamáciám predchádzať, riešiť ich promptne.
 • Každý návrh zamestnancov k zlepšovaniu integrovaného systému manažérstva kvality je dôležitý, sústavne a trvale zlepšovať systém manažérstva kvality.
 • Zabezpečovať všetky potrebné vzdelávacie aktivity pre vlastných zamestnancov za účelom dosiahnutia vysokej kvality ich činnosti, ako aj povedomia o otázkach životného prostredia a bezpečnosti práce.
 • Starostlivosť o sociálne zabezpečenie zamestnancov, pracovné prostredie a BOZP je súčasťou stratégie rozvoja spoločnosti.
 • Budeme sa snažiť o maximálne materiálové zhodnocovanie odpadov separovaným zberom a recykláciou.
 • Spoločne sa zaväzujeme zabraňovať znečisťovaniu životného prostredia, dodržiavať príslušné environmentálne, právne a iné požiadavky,
 • Dodržiavať platné legislatívne predpisy, normy pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Zameriame sa na prevenciu znižovania počtu pracovných úrazov, chorôb z povolania a havárií.
 • Budeme sa orientovať na moderné trendy technológií pri plánovaní a realizácii svojich zákaziek.
 • Monitorovať a pravidelne vyhodnocovať profil spoločnosti z pohľadu ekonomických, environmentálnych výsledkov a výsledkov BOZP a prijímať opatrenia k jeho zlepšovaniu.

Certifikát systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, certifikát systému enviromentálneho manažérstva, certifikát systému manažérstva kvality na stiahnutie:

Top