Aktuality

/ Porovnanie kompaktných chladičov 30RB a 30RBP prostredníctvom softvéru Chiller System Optimizer

Chiller System Optimizer – CSO

Koľko stojí prevádzka dvoch, troch alebo štyroch chladičov? Odpoveď na túto otázku nemusí byť vždy správna. Čoraz viac sa stretávame s otázkou: Ako sa chladič s danými parametrami reálne správa v konkrétnej prevádzke?
Chiller System Optimizer skrátene CSO je nezávislý výpočtový softvér, ktorý zjednodušuje analýzu systémov na výrobu chladenej vody. Softvér simuluje prevádzku jednotlivých zariadení s ohľadom na dané parametre konkrétneho systému a prostredia. Výsledný výpočet je teda založený na aktuálnych dátach o počasí, zaťažení systému, výkone zariadenia a na predpokladanom počte prevádzkových hodín.
Pretože väčšina zariadení pracuje v plnom zaťažení (Full-Load) iba zlomok času celkovej prevádzky, dôležitým parametrom, ktoré skutočne reprezentuje prevádzkové parametre chladiča je prevádzka pri čiastočnom zaťažení (Part-Load).
Softvér CSO pri výpočte prevádzky zariadenia využíva System Part Load Value – SPLV (Systémový sezónny faktor energetickej efektívnosti). SPLV je presný reprezentatívny ukazovateľ výkonových parametrov chladiča, pracujúceho za špecifických podmienok v danom projekte. Dôležitým prvokom pri výpočte prevádzkových nákladov a návratnosti chladiča, ktorý CSO zahŕňa, je pričítanie nákladov na prevádzku pomocných zariadení ako napr. obehové čerpadlá výparníkovej aj kondenzátorovej strane, príkony ventilátorov chladiacich veží, spotrebu chemicky upravenej vody a v neposlednej rade prevádzkové náklady na servis a údržbu. Iba takto vieme zodpovedne vyhodnotiť údaje a navrhnúť skutočne optimalizovaný systém.
CSO_nove-01
V dnešnej dobe už nestačí iba vybrať chladič z katalógu s uspokojujúcou účinnosťou, ktorého cena sa zmestí do rozpočtu zákazníka. Korporácie a majitelia budov majú čoraz sofistikovanejšie nároky pri požiadavkách energetickej účinnosti. Pre mnohých je otázka energetického manažmentu prioritnou pri realizácií nových stavieb. Cena prevádzky a údržby počas teoretickej živnosti chladiča môže byť troj- až päťnásobná v porovnaní so vstupnou investíciou.

Ekonomické a energetické porovnanie kompaktných chladičov 30RB a 30RBP

V predchádzajúcom článku sme vám predstavili nový produkt spoločnosti Carrier s typovým označením 30RBP. Jedná sa o novú radu kompaktných vzduchom chladených chladičov vylepšujúcich parametre doteraz ponúkaných chladičov 30RB. Mnohých z vás isto zaujíma, či parametre nových chladičov sú skutočne lepšie ako pri staršej verzií a či sa v skutočnej prevádzke naozaj dočkáme sľubovaných úspor. Ďalšou zodpovedanou otázkou bude tiež doba návratnosti vyššej investície za nové zariadenie.
Porovnanie sme uskutočnili vo vyššie spomínanom softvéri Chiller System Optimizer, na výstupe ktorého sme dostali nasledovný podrobný prehľad energetických a ekonomických parametrov oboch porovnávaných zariadení.
Alternatíva A – 2ks. Carrier 30RB-0522 (Qch=503; EER=2,58; ESSER=3,56)
Alternatíva B – 2ks. Carrier 30RBP-0520 (Qch=528; EER=2,9; ESSER=4,31)

Vstupné parametre výpočtu sú nasledovné:

 • Miesto inštalácie – Bratislava (parametre prostredia z databázy softvéru CSO)
 • Typ prevádzky – Administratívna budova (prac. dni od 7:00 do 22:00 a víkend od 8:00 do 14:00 )
 • Potrebný výkon na chladenie – 930 kW
 • Teplotný limit pre ekonomizér (free cooling) – +15°C
 • Teoretická životnosť zariadenia – 20 rokov
 • Cena elektrickej energie – 0,12 €/kW

Výstupné hodnoty výpočtu:

  1. Celkové zhrnutie
Ekonomické kritéria Najvýhodnejší systém pre zvolené krit. Cena(€)
Najnižšie investičné náklady (A) 30RB0522 135 971
Najnižšie ročné náklady za el. energiu (B) 30RBP-0520 33 083
Najnižšie ročné prevádzkové náklady (B) 30RBP-0520 33 083
Návratnosť (B) 30RBP-0520 3.1 roka

CSO_nove-02

  1. Porovnanie údajov
Základná rada chladičov (A) 30RB0522
Nová rada chladičov (B) 30RBP-0520
Víťaz (B)
Naviac investícia (€) (nákup zariadenia) 8 331
Ročná úspora na energií (€) 2 509
Ročná úspora na prevádzke zariadenia (€) 2 509
Návratnosť 3,1 roka
  1. Detail prevádzky
(A) 30RB0522 (B) 30RBP-0520 Úspora (€) Úspora (%)
Náklady počas životnosti
Prvotná investícia (€) 135 971 144 302 (8 331) -6%
Ročná cena energií(€) 35 593 33 083 2 509 7%
Ročná cena energií(€) 35 593 33 083 2 509 7%
Cena za energiu ročne
Cena za el. energiu (€) 34 258 31 792 2 466 7%
Cena za palivo (€) 0 0 0 0%
Ventilátory na marenie tepla (€) 0 0 0 0%
Čerpadlá (chladená voda) (€) 1 335 1 291 44 3%
Celková cena energie (€) 35 593 33 083 2 509 7%
Ročná spotreba el. energie
Chladiče (kWh/rok) 285 479 264 931 20 548 7%
Ventilátory na marenie tepla (kWh/rok) 0 0 0 0%
Čerpadlá (chladená voda) (kWh/rok) 11 125 10 762 364 3%
Celková spotreba energie (kWh/rok) 296 605 275 693 20 912 7%
  1. Grafické zobrazenie

CSO_nove-03
Z výsledných údajov vieme detailne porovnať prevádzkové parametre oboch zariadení a určiť, či sa vyššia investícia vyplatí, prípadne aká bude návratnosť zariadenia. V tomto prípade vyšlo, že vyššia vstupná investícia za zariadenie 30RBP sa zákazníkovi vráti za 3.1 roka pri nastavenom časovom harmonograme prevádzky. Ak by bolo zariadenie prevádzkované celoročne, doba návratnosti by sa ešte viac skrátila.
(Výkonová rada zariadení a potrebný výkon chladenia boli vybrané náhodne s účelom demonštrovať funkciu výpočtového softvéru).

Viac informácii Vám poskytnú odborní zástupcovia spoločnosti CLIMAPORT.

Top