Aktuality

/ Odozva Carrier-u na nové európske nariadenie týkajúce sa F-plynov

Uplatňovanie nového nariadenia o F-plynoch v Európe, zdaňovanie chladív na úrovni jednotlivých krajín a výkonnostné požiadavky, ktoré vyplývajú z vykonávacieho nariadenia o Ekodizajne*, stanovili nové environmentálne činnosti v oblasti klimatizačných zariadení.

 

Kontext nariadenia a odozva Carrier-u

Nové nariadenie o F-plynoch nadobudlo účinnosť 1. januára 2015, ktoré stanovilo ambiciózne ciele pre zníženie množstva fluórovaných uhľovodíkov (HFC), predávaných v EÚ a dosiahnuť tak redukciu ich dodávok o 79% v Európskej únii do roku 2030. Tento právny predpis má dosah na viaceré oblasti, ako sú domáce, komerčné, priemyselné a prepravné chladiarenské systémy, komfortné chladiarenské zariadenia, vykurovacie systémy v budovách a priemyselné chladiarenské činnosti. Pre posledné dve oblasti ide predovšetkým o jeden typ HFC, a to o R134a, ktorý je v súčasnosti široko používaný a ktorý síce nepoškodzuje ozónovú vrstvu, ale prispieva k skleníkovému efektu.

 

Ciele postupnej redukcie HFC

 

 

 

 

 

 

 

R134a sa používa ako chladivo v chladiacich jednotkách s výkonom nad 300 kW. Jedným z jeho možných náhrad je HFO-1234ze, čo je hydrofluórolefínový plyn, ktorý má potenciál globálneho otepľovania (GWP) pod hodnotou 1 na základe hodnotiacej správy IPCC 5 (GWP 7 podľa hodnotenia SAP z Montrealského protokolu 2010).

 

HFO-1234ze a vodné vektorové systémy: víťazná kombinácia

Po dvojročnom rozsiahlom výskume, ktorý testoval rôzne chladivá, Carrier urobil strategické rozhodnutie vybrať HFO-1234ze pre svoje nové vykurovacie, vetracie a klimatizačné systémy ktoré používajú skrutkové kompresory. Carrier sa týmto rozhodnutím snaží splniť najprísnejšie celosvetové požiadavky na ochranu životného prostredia a podporiť záväzok Carrier-u k starostlivosti o životné prostredie.

Nové švajčiarske predpisy o chladivách s účinnosťou od 1. decembra 2013 vyžadujú, aby všetky zariadenia s výkonom nad 400 kW mali hodnotenie GWP pod hranicou 10. Vo Švajčiarsku v súčasnej dobe existuje šesť zariadení, ktoré bežia na prispôsobených jednotkách Carrier pracujúcich s HFO-1234ze. Produktová línia AquaForce®, ktorá používa tieto chladivá s extrémne nízkou hodnotou GWP sa volá PUREtec™ a je dostupná od júna 2015.
Tieto nové produkty sú v súlade s duálnou európskou požiadavkou na vodné chladiče:

 • Splniť požiadavky Nariadenia o ekodizajne č. 1095/2015 (ENTR Lot 1) na profesionálne chladiarenské zariadenia a procesné chladiace jednotky) a nastaviť vysoké prahové hodnoty pre sezónne energetické účinnosti;
 • splniť požiadaviek na ochranu životného prostredia stanovených v Nariadení o F-plynoch č. 517/2014, ktoré majú za cieľ znížiť emisie skleníkových plynov fluórovaných chladív o 79% do roku 2030.
  Carrier sa rozhodol používať chladivo, ktoré nepodlieha nariadeniu o F-plynoch.

 

To znamená, že chladiaci plyn HFO-1234ze (GWP < 1) má takmer nulový dopad na globálne otepľovanie. Toto ekologické rozhodnutie je takisto ekonomicky efektívne:

 • Z hľadiska početnosti únikov v dôsledku nového nariadenia o F-plynoch, je nutné stanoviť frekvenciu skúšok chladiacich okruhov podľa hodnoty GWP chladiva použitého v danom systéme (GWP x hmotnosť chladiva). Do budúcnosti budú chladiče používajúce R134a vyžadovať testovanie každých 6 mesiacov, zatiaľ čo chladiče s rovnakými výkonom používajúce HFO-1234ze nebudú vyžadovať žiadne testovanie.
 • Pokiaľ ide o riadenie rizík, HFO-1234ze nie je horľavý pri izbovej teplote a je netoxický (kategória A2L podľa prichádzajúcej normy EN 378 o chladiacich zariadeniach a tepelných čerpadlách – bezpečnostné a environmentálne požiadavky). S prihliadnutím na túto novú regulačnú segmentáciu boli posilnené bezpečnostné prvky Carrier a upravené ich návody na obsluhu tak, aby bola zaručená maximálna bezpečnosť zariadenia a systému. HFO-1234ze je klasifikovaný ako nízkohorľavý a netoxický, na rozdiel od propánu, ktorý je klasifikovaný ako vysokohorľavý a netoxický (kategória A3) alebo amoniaku, ktorý je klasifikovaný ako nízkohorľavý a toxický (kategória B2L), a teda si vyžadujú prísnejšie intervenčné opatrenia.

 

 • Z hľadiska úprav strojov, HFO-1234ze je čisté chladivo,
  • nedochádza k “sklzu”, čo je častý problém u kombinovaných chladivách
  • uľahčuje dopĺňanie plynu. U kombinovaných chladivách je nutné najprv úplne vypustiť chladiace okruhy a potom znovu naplnené pre zaručenie rovnováhy zmesi. HFO-1234ze je možné dopĺňať aj bez predošlého vypustenia.
 •  Z hľadiska dlhodobej udržateľnosti, HFO chladivá nepodliehajú plánu postupnej redukcie HFO alebo miestnym daniam v niektorých krajinách Európskej únie.

Komercializácia produktových radov založených na HFO-1234ze ide nad rámec požiadaviek stanovených v nariadení o F-plynoch. Chladiace jednotky PUREtec™ Carrier zaručujú súlad so súčasným nariadením o F-plynoch až do roku 2030.

* Prispôsobené jednotky, ktoré neboli certifikované v súlade s Certifikačným programom AHRI pre vodou chladené chladiče a chladiace a tepelné čerpadlá a tepelné komakty na báze parného kompresora, ale ktoré boli hodnotené v súlade s Normou AHRI č. 550/590 (I-P) a Normou AHRI č. 551/591 (SI)

 

O soločnosti Carrier

Spoločnosť bola založená vynálezcom modernej klimatizácie, Carrier je svetovou špičkou v oblasti pokročilých technológií vykurovacích, chladiarenských a klimatizačných riešení. Odborníci spoločnosti Carrier poskytujú udržateľné riešenia, ktoré integrujú energeticky účinné produkty a kontrolné, stavebné a energetické služby pre rezidenčné, komerčné, obchodné, prepravné a potravinárske budovy a systémy. Carrier je súčasťou UTC Climate, Controls & Security, spadajúcej pod spoločnosť United Technologies Corporation, čo je popredný poskytovateľ pre letecké a stavebné priemyselné systémy po celom svete.

 

Ďalšie informácie Vám poskytnú pracovníci spol. CLIMAPORT www.climaport.sk

Top